TIN TỨC TỐT LÀNH

Một lần kia, đội quân trú phòng của Anh đóng trong thành phố Lucknow bị quân địch bao vây. Vòng vây càng ngày càng siết chặt, nạn đói trầm trọng đang hâm dọa đạo quân trong thành. Nếu quân Ấn tràn được vào thì những cảnh tàn sát, hãm hiếp, ô nhục sẽ diễn ra. Và hy vọng cuối cùng của đạo quân trú phòng là mong bá tước Colin Campell đem quân đến tiếp viện, nhưng chờ mãi vẫn không thấy. Tình hình càng lúc càng nguy ngập, binh lương mỗi lúc một khô cạn, hỏa lực của đối phương mỗi lúc càng ác liệt. Cuối cùng đoàn quân trú phòng tưởng chỉ cỏn có cách đầu hàng.

Trong thành có một em bé gái, có một lỗ tai thiên phú thính lạ thường. Một buổi sáng kia, em bỗng nghe từ xa có tiếng tù và, em bèn kêu lên rằng: “Họ đến kia kìa! Họ đến kia kìa? Các người có nghe chưa? Có tiếng kêu và tiếng hô khẩu hiệu đấy!”. Ngoài em bé này, không ai khác nghe cả. Quả thật, sau đó đoàn quân tiếp viện đã tiến vào thành Lucknow.

Tin tức về đoàn quân tiếp viện đã cứu được thành phố Lucknow khỏi sa vào tay quân địch và cứu được bao nhiêu phụ nữ và trẻ em khỏi những nhục nhã còn ghê tỏm hơn là sự chết.  

*  Thánh Kinh cho hay rằng, có một tin tức thiên thượng báo cho nhân loại biết rằng. “Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu vớt kẽ có tội”  (I Ti-mô-thê 1:15), Ngài đến “để tìm và cứu kẻ bị mất”  (Lu-ca 19: 10). (ASS).