VỊ THANH TRA KHÔNG CÓ TRÍ KHÔN

 

Tại Ba Lan, thời các trường học còn dạy chủ nghĩa vô thần, một vị thanh tra đến thăm một lớp học, muốn dạy học sinh bài học “Không có Thượng Đế”, nên yêu cầu vị giáo sư xuống cuối cùng lớp học.

Vị thanh tra cầm một viên phấn giơ lên, hỏi các em học sinh: “Các em có thấy viên phấn nầy không?”, các em đồng thanh đáp: “Dạ thấy”.

Kế đó, vị thanh tra chỉ tấm bảng đen, rồi hỏi: “Các em có thấy tấm bảng đen ở đây không?”, các em đồng thanh đáp: “Dạ thấy”.

Sau đó, vị thanh tra nhìn xuống vị giáo sư đang đứng cuối cùng lớp rồi hỏi: “Các em có thấy vị giáo sư đang đứng phía dưới lớp đó không?”, các em nhìn về phía sau, rồi đồng thanh trả lời: “Dạ thấy”.

Cuối cùng vị thanh tra hỏi: “Các em có thấy Thượng Đế không?” Các em ngơ ngẩn nhìn nhau rồi đáp: “Dạ thưa không thấy”.

Vị thanh tra kết luận: “Các em nhìn thấy viên phấn, các em nhìn thấy bảng đen, các em nhìn thấy giáo sư của các em, có nghĩa là viên phấn, bảng đen, giáo sư là sự vật hiện hữu, có thật. Còn các em không thấy Thượng Đế, có nghĩa là Thượng Đế không có thật hay không hiện hữu.

 Sau khi viên thanh tra kết luận như thế, vị giáo sư từ phía dưới lớp đi lên, xin phép vị thanh tra cho mình lặp lại cho các em học sinh những điều mà vị thanh tra vừa hỏi. Vị giáo sư hỏi:

– Các em có thấy viên phấn thầy cầm trên tay đây hay không?

– Dạ thấy.

– Các em có thấy bảng đen đây không?

– Dạ thấy.

– Các em có thấy vị thanh tra đang đứng đây không?

– Dạ thấy.

– Các em có thấy trí khôn của vị thanh tra không?

Các em ngơ ngẩn nhìn nhau rồi đáp:

– Dạ không thấy.

Vị giáo sư kết luận: “Các em nhìn thấy viên phấn, thấy bảng đen, thấy vị thanh tra, có nghĩa là viên phấn, bảng đen và vị thanh tra là những sự vật hiện hữu, có thật. Còn các em không thấy trí khôn của vị thanh tra, có nghĩa là vị thanh tra không có trí khôn, và vì vị thanh tra không có trí khôn nên mới nói với các em là không có Thượng Đế.